Wie is Miles Research?

Miles Research is een Nederlands marktonderzoeksbureau gevestigd in de Hoge Ham 89, 5104 JC in Dongen. Miles is lid van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA), een branchevereniging die de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van marktonderzoek behartigt.

Miles Research B.V. heeft onder meer grote financiële organisaties, zorginstellingen, industriële bedrijven, onderwijsinstellingen en arbodiensten als klant. Niet alleen vanuit de wetgeving, maar ook vanuit de achtergronden van onze klanten heeft Miles Research B.V. vanaf haar oprichting in 2007 alle inspanning gepleegd (persoons)gegevens te beschermen en met alle zorgvuldigheid te behandelen. Wij verwerken persoonsgegevens van klanten en persoonsgegevens van deelnemers aan markt-, cliënt- en medewerkersonderzoek. Voor de leesbaarheid is dit privacy statement opgedeeld in aparte delen voor deze twee groepen.

Bekijk onze algemene voorwaarden
Download onze algemene verwerkersovereenkomst
Download onze Privacykennisgeving

Wat doet Miles Research om gegevens te beschermen?

Welke activiteiten ondernemen wij onder meer om uw gegevens optimaal te beschermen

  • De verwerkersovereenkomsten / leveranciersovereenkomsten die wij met onze opdrachtgevers afsluiten zijn conform de nieuwe wetgeving;

  • Voor alle onderzoeksprojecten worden persoonlijke gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk. Hierover worden afspraken gemaakt met onze opdrachtgevers.

  • Miles Research B.V. laat zich twee keer per jaar testen in een zogenaamde penetratie-hackertest door Deloitte.

  • Miles Research B.V. werkt voornamelijk met leveranciers, als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens, die ISO 27001 gecertificeerd zijn. Zowel onze leveranciers als wijzelf worden onderworpen aan strenge audits om de infrastructuren te toetsen.

Informatie voor deelnemers aan onderzoek

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doen van markt-, cliënt- en medewerkersonderzoek. Wij werken in opdracht van onze opdrachtgevers en meestal hebben zij uw gegevens aan ons doorgegeven en gevraagd u uit te nodigen voor marktonderzoek. Wanneer we u uitnodigen voor onderzoek dan informeren wij u over het doel van het onderzoek en wie onze opdrachtgever is. Zo kunt u altijd bij hen nagaan of zij uw gegevens met ons mochten delen. Onze opdrachtgevers zijn verantwoordelijke voor de rechtmatige verwerking van uw gegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat toe dat uw gegevens voor statistische doeleinden worden gebruikt, ook al zijn uw gegevens voor een ander doel verzameld. Wij mogen uw gegevens dus gebruiken voor onderzoek ook al heeft u daar geen expliciete toestemming voor gegeven. De medewerking aan onze onderzoeken is volkomen vrijwillig. U bepaalt of u deel wilt nemen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens bij de verwerking van uw antwoorden voor statistische doeleinden. Bijvoorbeeld om te bepalen of klanten uit een bepaalde regio een andere mening hebben dan klanten uit een andere regio, of om te analyseren of er verschillen zijn tussen mensen met een kort en lang dienstverband. Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het doel van het onderzoek. Wij verwerken uw gegevens niet langer in identificeerbare vorm dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Wij rapporteren nooit over u als individu met identificeerbare gegevens tenzij u ons daarvoor expliciete toestemming heeft gegeven. Bij het vragen van die toestemming vertellen we u aan wie en met welk doel we de gegevens doorgeven. Wij hebben uitgebreide technische en organisatorische maatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van uw gegevens te voorkomen. Uw antwoorden en persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoeksactiviteiten en dus niet om u iets te verkopen of toe te sturen. Na afloop van het onderzoek worden uw persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderd.

Informatie voor klanten

Wanneer de organisatie waar u werkzaam bent producten of diensten van ons afneemt waarbij u een deelnemende partij bent, dan verwerken wij uw persoonsgegevens als onderdeel van de uitvoering van een overeenkomst. In dit geval is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk om de producten of diensten te kunnen leveren. Wij bewaren uw persoonsgegevens in ons projectadministratiesysteem met datacenters binnen de EU en gebruiken ze voor bovengenoemd doel zolang de overeenkomst voortduurt. U heeft het recht om de gegevens die we van u verwerken in te zien en te laten corrigeren. Ook heeft u het recht om te vragen of wij uw gegevens verwijderen. U kunt dan contact met ons opnemen via info@miles-research.com

Privacy

Miles Research B.V. werkt conform de richtlijnen van ESOMAR en de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA) en voert marktonderzoek uit conform de richtlijnen zoals opgesteld door deze organisaties.

Miles Research B.V. is geen eigenaar van (persoons)gegevens en het is niet toegestaan dat Miles Research B.V. deze voor eigen doeleinden gebruikt. Miles Research (Verwerker) verwerkt (persoons)gegevens en antwoorden altijd in opdracht van haar opdrachtgevers (Verwerkersverantwoordelijke). Tevens is het niet toegestaan dat Miles Research B.V. deze gegevens aan iemand anders dan aan haar opdrachtgevers verstrekt. Iedereen heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien. Echter verzoeken tot inzage of vernietiging van deze (persoons)gegevens en antwoorden kan Miles Research B.V. niet in behandeling nemen en hiervoor zal worden doorverwezen naar de opdrachtgever.

Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 trad de AVG, de nieuwe Europese wet over gegevensbescherming in werking. De AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen en verfijnt de transparantievoorschriften voor de manier waarop bedrijven hun gegevensverwerking beschrijven. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt aanzienlijk strengere eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Miles Research B.V. voldoet aan de eisen en plichten gesteld door deze Algemene Verordening.

Verder hebben er veranderingen plaats gevonden in de wet van gegevensbescherming waar Miles Research zich ook in heeft aangepast

  • In het algemeen geldt dat organisaties alleen relevante persoonsgegevens in hun bezit mogen hebben en dat ze deze (op verzoek) sneller moeten verwijderen;
  • Persoonsgegevens moeten beter gedocumenteerd worden;

  • Er worden strengere eisen gesteld aan ICT-systemen en medewerkers die omgaan met persoonsgegevens;

  • Organisaties moeten beter kunnen uitleggen wat ze doen met persoonsgegevens;

Leveranciers

Voor haar onderzoeksprojecten maakt Miles Research B.V. in enige mate gebruik van onderzoekssoftware van derden (leveranciers). Deze leveranciers zijn altijd adequaat gecertificeerd (bij voorkeur ISO 27001), en met deze leveranciers is een verwerkersovereenkomst opgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt om de (persoons)gegevens adequaat te beschermen en misbruik te voorkomen.

Onze onderzoekssoftware is voorzien van veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik en wijziging van deze door ons beheerde informatie te beschermen. Persoonsgegevens worden alleen (tijdelijk) gebruikt om personen te kunnen benaderen voor onderzoek. Deze gegevens worden nooit gekoppeld aan gegeven antwoorden en zo snel als mogelijk na een onderzoeksproject verwijderd.

U kunt altijd contact met ons opnemen indien u vragen heeft over marktonderzoek.

Meer informatie is te vinden op:

Ga naar moaweb.nl
ga naar esomar.org

Het kan zijn dat wij wijzigingen doorvoeren aan dit document. Bijvoorbeeld wanneer de privacy wetgeving verandert. Wij raden u dan ook aan om dit privacy statement regelmatig te raadplegen.

Wanneer u vragen heeft over uw privacy kunt u contact met ons opnemen via het email adres info@miles-research.com. Onze Functionaris Gegevensbescherming neemt dan contact met u op.